Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Doktoranci

Zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka obcego

 

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami uczelni a także zaleceniami zespołu eksperckiego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego i Nauki absolwent studiów III stopnia powinien znać język obcy co najmniej na poziomie B2 według europejskiej skali biegłości językowej (Common European Framework).

W Politechnice Częstochowskiej egzamin doktorski z języka obcego składa się z dwóch części: testu kwalifikacyjnego oraz części ustnej. W części pisemnej testu doktorant winien wykazać się znajomością słownictwa ogólnego i specjalistycznego a także struktur gramatycznych języka docelowego. Szczegółowe komponenty tego testu obejmują:

 • Rozumienie tekstu czytanego o charakterze naukowym lub quasi naukowym.
 • Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych w kontekście.
 • Elementy języka akademickiego.
 • Znajomość słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego.

Test kwalifikujący odbywa się w Studium Języków Obcych PCz.

Zwolnieni z testu mogą być:

 1. doktoranci PCz, uczestniczący w lektoracie języka obcego w SJO PCz, którzy z egzaminu końcowego na poziomie B2 otrzymali ocenę pozytywną.
 2. doktoranci spoza PCz posiadający następujące certyfikaty:
  • FCE (ocena A, B), CEA, CPE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • ZD, ZMP, ZOP (język niemiecki)
  • DALF komplet, DALF 4 (język francuski)
  Wykaz certyfikatów potwierdzajcych znajomość języka obcego znajduje się w Załczniku Nr 8 do Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 355/2018/2019 z dnia 25.09.2019.

Należy mieć na uwadze, iż certyfikat językowy jest ważny przez 2 lata, a posiadanie ważnego dokumentu nie zwalnia z egzaminu ustnego.

Pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu jest warunkiem koniecznym aby przystąpić do egzaminu ustnego.

Egzamin ustny odbywa się zazwyczaj na wydziale doktoranta, po ustaleniach Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z kierownikiem SJO. Egzamin ustny z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej sprawdza czynną znajomość języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego i składa się z trzech części:

 1. Prezentacji ścieżki zawodowej kandydata oraz głównych tez rozprawy doktorskiej, zastosowanych metod badawczych itp.
 2. Dyskusji na temat tekstu specjalistycznego przygotowanego przez doktoranta. Tekst taki musi być tekstem oryginalnym, tzn. nie tłumaczonym z innego języka, a jego objętość określa się na 8-15 stron.
 3. Rozmowy sprawdzającej ogólną sprawność komunikacyjną doktoranta i dotyczącej typowych sytuacji życia zawodowego, zainteresowań naukowych i poza naukowych, bieżących wydarzeń itp.

Zasady organizacji egzaminu ustnego:

 1. SJO PCz otrzymuje pismo informujące o planowanym egzaminie od Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Termin i miejsce egzaminu ustala się z lektorem SJO zatwierdzonym do przeprowadzenia egzaminu przez Radę Wydziału.
 3. Tekst obowiązujący na egzaminie ustnym należy dostarczyć egzaminatorowi na minimum 5 dni przed planowanym terminem egzaminu, a także przynieść dodatkowy egzemplarz bezpośrednio na egzamin.