Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Historia

ZARYS DZIAŁALNOŚCI STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W LATACH 1949 - 2012

 

Otwarcie Wyższej Szkoły Inżynierskiej - obecnie Politechniki Częstochowskiej - obejmującej jeden Wydział Mechaniczny (z trzema oddziałami) odbyło się w dniu 20.01.1949r. Studia rozpoczęło 161 studentów.

 

Do nauczania języków obcych powołano doświadczonych pedagogów mających wieloletnie staże pracy dydaktyczno -wychowawczej. W zasadzie rekrutowali się oni spośród lektorów powstałej w 1946r. Wyższej Szkoły Administracyjno - Handlowej.

 

W okresie okupacji pracownicy ci brali udział w tajnym nauczaniu na terenie kraju (np. mgr F. Rankowski i mgr L. Bojm) oraz w obozie jenieckim na terenie Niemiec (mgr T. Hozakowski i mgr M. Zamiara).

 

Języki obce: rosyjski, angielski, francuski i niemiecki, zostały wprowadzone do programów nauczania już w pierwszym roku działalności WSI. Język rosyjski był przedmiotem obowiązkowym, a języki zachodnio-europejskie były obieralne i nadobowiązkowe.

 

Prowadzenie zajęć językowych powierzono:

 

mgr Leonowi Bojmowi j. rosyjski
mgr Teofilowi Hozakowskiemu j. angielski
mgr Marianowi Zamiarze j. francuski
mgr Feliksowi Rankowskiemu j. niemiecki

 

Kiedy w roku akademickim 1950/51 zostały otwarte dwa dalsze wydziały (włókienniczy i metalurgiczny), lektorzy ci prowadzili zajęcia językowe na wszystkich wydziałach i podlegali kompetencyjnie rektorowi.

 

W pierwszych latach istnienia uczelni wyższej na terenie Częstochowy, praca lektorska była bardzo uciążliwa i wymagała dużego wysiłku ze strony lektorów. Istniały duże trudności w zdobywaniu materiałów naukowych do prowadzenia zajęć językowych, nie było żadnych podręczników do nauczania języków obcych. W celu zdobycia odpowiednich materiałów do nauczania nawiązano kontakty z innymi uczelniami, a w szczególności z Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską, a także z Departamentem Studiów Uniwersyteckich Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

 

W roku 1951 powstał Zakład Języków Obcych, którego celem była koordynacja całokształtu pracy lektorów. Na podstawie otrzymywanych z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego wytycznych do programów nauczania, Zakład Języków Obcych opracował szczegółowe programy dydaktyczno - wychowawcze na poszczególne wydziały i lata studiów. Ze względu na ciągły brak podręczników dostosowanych do nauki języków obcych w wyższej szkole technicznej, lektorzy byli zmuszeni do opracowania tekstów i skryptów obcojęzycznych i ich powielania we własnym zakresie.

 

W roku akademickim 1951/52 kierownictwo Zakładu Języków Obcych powierzono mgr Irenie Frycz, która jako lektor języka rosyjskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w 1972 roku. Zakład Języków Obcych podlegał kompetencyjnie dziekanowi Wydziału Włókienniczego.

 

W roku 1953 Zakład Języków Obcych został przemianowany na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i jako samodzielna jednostka został poddany kompetencjom rektora. W tym samym roku utworzono zespoły Językowe: Zespół lektorów języków zachodnio-europejskich pod kierownictwem mgr Mariana Zamiary, oraz Zespół lektorów języka rosyjskiego pod kierownictwem dr Konstantego Karwana.

 

Od roku 1956 kierownictwo Zespołu lektorów języków zachodnio-europejskich powierzono mgr Teofilowi Hozakowskiemu. Po śmierci dr K. Karwana kierownictwo Zespołu lektorów języka rosyjskiego powierzono mgr Irenie Frycz, a od 1965 roku mgr Cezaremu Marcinkiewiczowi, który sprawował tę funkcję do 1973 roku.

 

W roku 1965 utworzono Zespół lektorów Języka niemieckiego pod kierownictwem mgr Waldemara Talika.

 

Dopiero w 1958 roku Studium Języków otrzymało własny lokal składający się z dwóch pomieszczeń (pokoju lektorskiego i gabinetu kierownika Studium Języków Obcych). Działalność Studium poczynając od roku 1949 nie zawężała się wyłącznie do spraw dydaktycznych. W zakresie pozaaudytoryjnego nauczania języków obcych organizowano specjalne konwersatoria dla studentów lat starszych w celu przygotowania ich do wakacyjnych praktyk zagranicznych. Akcja ta prowadzona od wielu lat w ścisłym porozumieniu z organizacjami młodzieżowymi umożliwiała coroczne wyjazdy studentów za granicę celem pogłębiania znajomości języków obcych w zakresie różnych specjalności naukowo-technicznych.

 

Dwaj lektorzy Studium Języków Obcych, mgr T. Hozakowski i mgr M. Zamiara, zostali powołani na członków Międzynarodowej Komisji do Nadzoru i Kontroli Układów Genewskich w Indochinach w latach 1955 -1956. Mgr Zamiara został przeniesiony do służby w MSZ i sprawował funkcję konsula generalnego w Lille we Francji przez okres 3 lat.

 

Lektorzy Studium Języków Obcych pełnili funkcje opiekunów grup studenckich, a niektórzy zostali powołani do Rad Pedagogicznych i Rad Wydziałów.

 

W okresie swojej działalności dydaktycznej prowadzonej na wszystkich wydziałach Uczelni, Studium Języków Obcych wypracowało własne formy i metody pracy. Celem aktualizacji wiedzy metodycznej i lingwistycznej wszyscy lektorzy wielokrotnie odbywali zagraniczne staże Językowe w ośrodkach uniwersyteckich Anglii, Austrii, Francji, Niemiec i Rosji. Lektorzy Języka rosyjskiego brali udział w Światowych Kongresach Rusycystów: mgr Adam Murmyło (Warna 1973, Warszawa 1976), mgr Teresa Wójcik (Warszawa 1976).

 

W ramach współpracy Uczelni z przemysłem prowadzono kursy języków obcych dla pracowników przemysłu z terenu miasta Częstochowy i województwa ("Wigolen", "Huta Częstochowa", "Miastoprojekt", FUM Zawiercie, Zakłady Myszków).

 

W latach 1973/74 do dyspozycji studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oddano 2 nowocześnie wyposażone laboratoria językowe produkcji czeskiej firmy "Tesla". Wyposażono również w aparaturę audiowizualną kilka pomieszczeń studyjnych.

 

Od 1 września 1972 roku kierownictwo Studium objął st. wykładowca mgr Adam Murmyło. W tym czasie w Studium Języków Obcych organizowano ogólnopolskie sympozja i konferencje naukowe (wrzesień 1975, wrzesień 1977, maj 1978, październik 1978), a wygłaszane referaty publikowane były w krajowych periodykach lingwistycznych.

 

Następujący pracownicy Studium Języków Obcych uzyskali tytuły doktora nauk filologicznych: dr T. Wójcik (1976r.), dr Cz. Kaźmierczak (1982r.), dr C. Marcinkiewicz (1980r.), dr A. Murmyło (1979r.), dr R. Dyjak (1986 r.).

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał następujące nagrody: Nagrodę Zespołową Ministra III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla mgr A. Murmyło, mgr C. Marcinkiewicza, dr T. Wójcik, mgr Cz. Kaźmierczaka w 1978r. oraz Nagrodę Zespołową III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla mgr D. Pietraniec i mgr P. Płusy w 1979r.

 

Krzyże zasługi otrzymali:

 

dr Teresa Wójcik (złoty, 1989r.)
dr Cezary Marcinkiewicz (srebrny, 1989r.)
mgr Eugeniusz Piesiak (1989r.)
mgr Aleksander Polak (złoty, 1985r.)
mgr Danuta Pietraniec (brązowy, 1979r.)

  

Natomiast dr Czesław Kaźmierczak uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1989r. Nagrodę za pracę organizacyjną od władz uczelni otrzymała dr Regina Dyjak, która pełniła funkcję kierownika Studium Języków Obcych w latach 1987 - 92.

 

W latach 1992 - 96 kierownictwo Studium Języków Obcych objął dr Czesław Kaźmierczak. Jego staraniem dokonano zakupu kserokopiarki oraz nowoczesnego laboratorium językowego w miejsce przestarzałego sprzętu z lat 70-ych.

 

W roku 1997 dzięki staraniom mgr Barbary Janik, która od 1996 do sierpnia 2008 roku pełniła funkcję Kierownika, SJO zostało zaopatrzone w komputer z drukarką, co nie tylko usprawniło pracę administracyjną, ale także lektorską.

 

W momencie powstania przed 50 laty, Studium zatrudniało zaledwie kilku lektorów. Po 9 latach otrzymało do wyłącznej dyspozycji 2 pomieszczenia. Adapter i płyty do nauczania fonetyki stanowiły jedyne pomoce naukowe. W latach 1973-1974 Studium dysponowało 2 laboratoriami językowymi, 16 pomieszczeniami, w tym 6 salami audiowizualnymi. Obecnie SJO dysponuje 18 pomieszczeniami, w tym laboratorium językowym nowocześnie wyposażonym z pełnym zestawem materiałów do nauczania, kilkoma pomieszczeniami z aparaturą audiowizualną (video, monitory), pokaźnym księgozbiorem (w tym najnowsze słowniki) zawierajęcym opracowania metodyczne i inne wartościowe pozycje lingwistyczne.

 

Mając na uwadze fakt, że umiejętność posługiwania się językiem obcym staje się niezbędna w zawodzie inżyniera, że służy rozwojowi kontaktów międzynarodowych, wzajemnej wymianie doświadczeń i osiągnięć naukowo-technicznych i jest gwarantem uzyskania po zakończeniu studiów atrakcyjnej pracy, pracownicy SJO starają się tak uczyć studentów, aby osiągnięcia w nauce były jak najlepsze. Stąd ciągłe opracowywanie nowych skryptów i materiałów do nauczania języków obcych. Na przestrzeni całego okresu działalności w SJO opracowano i wydano około 130 skryptów i publikacji naukowych i dydaktycznych dla poszczególnych języków obcych.

 

W ostatnich latach, z uwagi na zwiększone zainteresowanie nauką języków obcych, a także wzrost liczby kandydatów na studia wyższe, lektorzy SJO opracowali programy przygotowujące do zdawania egzaminów wstępnych na wyższe studia niefilologiczne. Wykorzystuje się je na kursach organizowanych dla kandydatów z regionu Częstochowy. Od samego początku działalności SJO, lektorzy dokonują tłumaczeń nie tylko na rzecz Administracji Uczelni, ale także podejmują się tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowo-technicznych dla potrzeb pracowników naukowych Uczelni. Dla podnoszenia kwalifikacji, lektorzy biorą udział w wakacyjnych krajowych i zagranicznych kursach językowych.

 

Od 01 września 2012 funkcję kierownika Studium Języków Obcych pełni mgr Izabela Mishchil.