Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Warunki uzyskania zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczeń z języka obcego we wszystkich grupach niezależnie
od języka, poziomu i wymiaru godzinowego.

 

 1. Student ma obowiązek uczęszczania na zajęcia. Wymagane jest usprawiedliwienie nieobecności w miesiącu ich powstania. Nie będzie akceptowane regulowanie w/w spraw na koniec semestru.
  Dopuszcza się 10% nieobecność  na zajęciach. 
  Niestosowanie się do w/w limitu może spowodować obniżenie ogólnej oceny lub brak zaliczenia w przypadkach skrajnych. 
 2. Zasadniczym obowiązkiem studenta jest nauka i dlatego ocena postępów w nauce stanowi główny element uzyskania zaliczenia. Na końcową ocenę składają się:
  • pozytywne oceny z prac pisemnych śród-semestralnych w ilości określonej przez wykładowcę.
  • pozytywne oceny z wypowiedzi ustnych
  • wykonanie prac zleconych do opracowania w domu
  • aktywność studenta w czasie zajęć
  • ogólna postawa studenta(zainteresowanie przedmiotem, terminowe wykonanie wszelkich zleconych prac, przestrzeganie zasad przyjętych w regulaminie, kultura osobista)
  • pozytywne oceny z kolokwium końcowego, jeśli takie zostało przewidziane przez wykładowcę.
 3. Student jest oceniany według tradycyjnej skali 4-stopniowej (b. dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) poszerzonej dodatkowo o dwie oceny: plus dobry i plus dostateczny. Nie przewiduje się poprawiania ocen pozytywnych uzyskanych w trakcie semestru. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych przez studenta jest oceną końcową.
 4. Sprawdzanie wyników nauczania może się odbyć na drodze:
  • krótkich niezapowiedzianych kartkówek dotyczących zakresu materiału
  • omawianego na zajęciach poprzedzających sprawdzian.
  • dłuższych prac pisemnych zapowiedzianych co do termin i zakresu materiału.
 5. Student ma obowiązek odbywać lektorat w grupie, do której został przydzielony. Niedopuszczalne są samowolne zmiany grup. Osobami upoważnionymi do dokonywania przesunięć w grupach są lektorzy prowadzący zajęcia.
 6. Dla studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia w terminie przewiduje się trzykrotną możliwość uzupełnienia braków, przy czym odległość między terminami nie może być krótsza niż 7 dni.