Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zasady nauczania

Zasady nauczania języków obcych
w Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej

 

 1. Student ma obowiązek uczestniczenia w lektoracie z języka obcego w wymiarze godzin ustalonym przez Rady Wydziałów PCz.
 2. SJO zapewnia wybieralność języków: angielskiego, niemieckiego oraz polskiego dla cudzoziemców.
 3. Zapisy na dany lektorat w wersji elektronicznej dokonywane są na stronie www.sjo.pcz.pl we wrześniu dla studentów rozpoczynających naukę języka w semestrze zimowym i we styczniu w semestrze letnim.
 4. Listy studentów z przydziałem do określonej grupy językowej sporządzane są na podstawie deklaracji wyboru języka obcego wypełnianych przez studentów. Decyzję ostateczną o przydziale do poziomu grupy deklarowanego języka podejmuje kierownik SJO. Listy zamieszczane są na tablicach informacyjnych SJO.
 5. Przy zapisach na lektoraty obowiązują następujące zasady:
  • Lektorat powinien być kontynuacją nauki języka obcego ze szkół niższego stopnia.
  • Przy wyborze poziomu języka obcego należy uwzględnić wyniki uzyskane na świadectwach szkolnych z tego języka oraz posiadane certyfikaty.
  • Student, który powtarza semestr, zmienia rodzaj studiów, lub podejmuje naukę na II kierunku, ma obowiązek zapisania się na lektorat na początku semestru.
  • W przypadku niewypełnienia deklaracji w podanym terminie, będzie można zapisać się na lektorat tylko do tych grup, w których są jeszcze wolne miejsca.
 6. Lektorat każdego języka jest realizowany według programu podanego przez lektora na początku semestru. Program dla danego poziomu z języka ogólnego jest wspólny dla wszystkich wydziałów. Zróżnicowanie programów dotyczy wprowadzenia tekstów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów.
 7. Po ukończeniu lektoratu student powinien osiągnąć poziom B2 (patrz Poziomy biegłości językowej).
 8. Lektorat jest obowiązkowy. Nieusprawiedliwiona 3-krotna nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu w pierwszym terminie, a wielokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność konieczność powtórzenia danego semestru.
 9. Student może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, jeśli posiada jeden z następujących certyfikatów (nie starszy niż 2 lata w momencie zapisania się na lektorat):
  • język angielski - FCE (Grade A, B), CAE, TOEIC B2, TELC B2, TOEFL
  • język francuski - DELF 2, DALF C1,C2, TELC B2
  • język niemiecki - ZD, TELC B2, ZDfB, ZMP, WiDaF

  Certyfikat nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia poszczególnych semestrów zgodnie z wymaganiami lektora (np. testy, teksty specjalistyczne, prezentacje).

 10. Zaliczenie zajęć z języka obcego dokonywane jest na podstawie ocen ze sprawdzianów bieżących, kolokwiów semestralnych, wypowiedzi ustnych, projektów, prezentacji oraz obecności na zajęciach.
 11. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia poszczególnych semestrów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ).
 12. Rada danego wydziału może postanowić, że lektorat kończy się egzaminem. Egzamin dostosowany jest do poziomu realizowanego w danej grupie językowej.
 13. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie ze wszystkich semestrów lektoratu obowiązującego na danym kierunku studiów.
 14. Student ma obowiązek przystąpienia do egzaminu w sesji kończącej lektorat. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej przysługuje mu prawo do egzaminu w sesji poprawkowej.
 15. Student, który nie zda egzaminu w sesji poprawkowej, ma obowiązek powtórzenia ostatniego semestru i ponownego przystąpienia do egzaminu.
 16. Wszelkie odwołania rozpatruje kierownik SJO.